Department of Biotechnology

GRE/TOEFL

S.No Name of the Student Year of Study GRE Score(1600)TOEFL Score(300)
1

D.Kondal Rao

2002-2006

1180

247

2

P.Mahesh

2002-2006

1100

233

3

M.Srikanth

2002-2006

1090

250

4

M.Rajesh

2002-2006

1060

220

5

G.Gopi Srinivas

2002-2006

--

250

6

K.Santhi

2002-2006

1300

260

7

M.Ananthlakshmi

2002-2006

1110

235

8

K.Rahul Krishna

2002-2006

1130

207

9

K.Amar

2002-2006

1010

227

10

P.Jayaram

2002-2006

--

230

11

Gowtham Choudary

2004-2008

1050

237

12

B.Karthik

2002-2006

1030

252

13

T.Sivaramakrishna

2002-2006

1080

237

14

C.H.V.Sahitya Praveena

2004-2008

1180

--

15

Poornima.A

2003-2007

1206

83

16

M.V.Kiran Kumar

2003-2007

1225

--

17

Kishore.K

2003-2007

943

--

18

M.Bala Deepthi

2004-2008

1020

--

19

N.Sriprasanthi

2004-2008

1280

--

20

B.V.Reddy

2004-2008

1070

90

21

A.Devarajulu

2004-2008

940

--

22

V.Vinay Kumar

2004-2008

1040

--

23

Mahitha

2004-2008

1120

110

24

M.Venkata Bharadwaj

2004-2008

1310

110

25

Srinivas

2004-2008

950

79

26

Swetha

2004-2008

1050

80

27

Bhuvana Kodali

2004-2008

1180

96

28

Sivakrishna

2004-2008

950

--

29

Ram Sagar

2004-2008

1070

--